Log in

Prawa Dziecka

"Musimy budować świat w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju"

Jan Paweł II

! Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.

! Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.

! Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.

! Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.

! Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju.

! Mam prawo do gniewu i złego nastroju.

To wszystko jest takie poważne dorosłe,

powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.

Chcę się bawić w piaskownicy, dom zbudować dla dżdżownicy

Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać.

Latem lizać zimne lody, stać na deszczu dla ochłody.

Chcę, na łące zrywać kwiaty i przytulać się do taty.

Zimą toczyć śnieżne kule i się z mamą pieścić czule.

Chcę, by mi czytano bajkę o kocie co palił fajkę.

Chcę też domek mieć na drzewie i co jeszcze chcę mieć, nie wiem.

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:

Prawo do godnego życia,

bez wojen, głodu i bicia,

bez strachu, smutku i łez.

Rozdział VI

Statutu Samorządowego Przedszkola w Słupnie
Wychowankowie, prawa, obowiązki
§ 17
1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat lub w wyjątkowych przypadkach młodsze jeżeli są przystosowane społecznie oraz przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.
2.Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
3.Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.
4.Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
5.W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje dyrektor.
6.W przypadku większej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje komisja kwalifikacyjna.
7.Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
8.W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
a.dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji,
b.1 przedstawiciel rady pedagogicznej,
c.1 przedstawiciel rady rodziców,
9.W pierwszej kolejności przyjmowane są:
a.Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne;
b.Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko wobec których orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
c.Dzieci z rodzin zastępczych;
d.Uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo;
e.Dzieci z rodzin wielodzietnych 3 i więcej dzieci.
f.Obojga rodziców pracujących;
10.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
11.Rekrutacja dzieci prowadzona jest co roku wg następującego harmonogramu:
a.od 1 do 30 kwietnia wydawane są przez przedszkole i przyjmowane od rodziców "karty zgłoszenia dziecka";
b.od 1 do 10 maja dokonywana jest kwalifikacja do przedszkola na najbliższy rok szkolny;
c.do 15 maja wywieszone są w miejscu ogólnie dostępnym imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
12.Szczegółowy tryb postępowania podczas rekrutacji dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji.
13.Komisja kwalifikacyjna może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć, w zależnościod potrzeb.
14.Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.
15.Dokumentacja dotycząca rekrutacji, przechowywana jest u dyrektora przedszkola.

§ 18
1.Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
a.Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
b.Poszanowania jego godności osobistej.
c.Życzliwego i podmiotowego traktowania.
d.Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
e.Akceptacji jego osoby,
f.Różnorodności doświadczeń.
g.Wypoczynku kiedy jest zmęczone.
h.Prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
i.Korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.
§ 19
2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
a.Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka;
b.Poszanowanie mienia w przedszkola;
c.Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

3.Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku:
a.wszawicy;
b.choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;
c.sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia.
4.zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.
§ 20
1.Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:
a.nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc,
b.nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące,
c.ukrytej choroby dziecka,
d.nieprzystosowanie się dziecka do warunków przedszkolnych, uporczywe zakłócanie bezpieczeństwa swojego i innych i porządku zajęć,
e.przejawów wyjątkowej agresji w stosunku do kolegów i pracowników przedszkola,
f.nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
2.Skreślenie dziecka z przedszkola następuje zgodnie z procedurą:
a.pisemne powiadomienie rodziców o zaistniałym problemie,
b.próby rozwiązania problemu z rodzicami poprzez rozmowy lub w formie pisemnej,
c.zasięgnięcie opinii specjalistycznej (poradni psychologiczno– pedagogicznej).
3.Rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze przeglądanie tej strony internetowej, jest akceptacją warunków polityki plików cookies. More details…